Kdo je vlastník?

 Nad otázkou, kdo je vlastně majitel zvonu, jsem se několikrát zamýšlel, ale v případě zvoniček to bohužel nelze jednoduše zodpovědět. Něco jiného je to v případě kostelních zvonů, kde nelze pochybovat o tom, že se jedná o farní majetek. Zvoničky však povětšinou stojí na pozemcích zemědělských usedlostí. Jedná se o majetek církve? Obce? Je to soukromý majetek?
Proti tvrzení, že se jedná o soukromý majetek, bych postavil argument, že zvon není a nebyl levnou záležitostí a v kraji tak chudém, jakým je horská oblast „na Beskydu“, si ani nelze představit, že by si venkovan koupil zvon a postavil zvoničku. Uznávám, že se teď dostávám na tenký led, ale nemohu se zatím opřít o prameny, takže se musíme spokojit s hypotézou, že se pravděpodobně skupina obyvatel (poddaní, farníci, obyvatelé údolí) rozhodla zřídit zvoničku ze svobodné vůle či kvůli úřednímu nařízení. Byla vybrána vhodná lokalita a kandidát na zvoníka, kterým musel být jistě člověk vhodný k výkonu tak zodpovědného úkolu.

Více světla do celé záležitosti by mohla dodat událost, jež se stala v obci Morávka roku 1967, kdy se konala sbírka na odkoupení zvonu, jenž si při stěhování odvezl jistý občan Morávky. Nechejme však promluvit dokument, jenž je datován 1./XI 1967 a který jsem nalezl ve farním depozitáři: „… obnos sesbírali občané… na znovu odkoupení zvonu-umíráčku, který visel u domu Kaňoka Eduarda, který při stěhování do Sedlišť zvon vzal s sebou v mylném domnění, že zvon je jeho majetek. Za účelem urovnání této nemilé záležitosti udělali shora uvedení sbírku, která vynesla celkem 1123 Kčs, vyplatili Kaňoku Eduardovi Kčs 400.- a zvon přivezli zpět a namontovali u domu č. 148 na Haferniku. Opatrováním zvonu a zvoněním pověřili obč. Kunce Martina, který tuto funkci dobrovolně a ochotně přijal.1 Lze se jen domnívat, že k vytvoření sbírky vedlo morávecké občany buď náboženské cítění, či „pouze“ ochrana farního majetku. Nebo se jednalo zcela výhradně o občanskou iniciativu bez vazby na farnost? Přikláněl bych se však k duchovnímu rozměru, ke snaze skupiny lidí (obyvatel „údolí Dolinky, Slavíče a kopce Haferniku“) uchránit zvon, jenž je spojuje a zkvalitňuje jejich náboženský život. Tento výklad podporuje skutečnost, že vybrali více, než potřebovali (na kladném vyřízení jim tedy záleželo), a vybrané peníze, které se nepoužily na vykoupení zvonku, organizátoři sbírky darovali na opravu moráveckého farního kostela svatého Jana Nepomuckého.

1Farní úřad Morávka, Protokol a sběrná listina na výkup zvonu pro Haferník a okolí. 11. 11. 1967.

About Tomáš Foldyna

Jsem absolvent bakalářského oboru Počítačová podpora v archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Nyní student Archivnictví - Moderní systémy v archivnictví na stejné univerzitě. Tyto stránky slouží k zveřejňování mých poznatků o moráveckých zvonech, které potřebuji k sepsání mé magisterské práce, jež bude navazovat na již obhájenou bakalářskou práci "Dokumentace vybraných zvonů a souvisejících staveb ve farnosti Morávka pomocí moderních počítačových technologií". e-mail: t.foldyna@seznam.cz